ﻛﺎرﺑﺮد استاندارد کفپوش عایق برق

ﻛﺎرﺑﺮد استاندارد کفپوش عایق برق

 

ﻫﺪف از ﺗﺪوﻳﻦ اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ کفپوش‌های عایق برق ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ ﺑﻌﻨﻮان کفپوش‌هایی ﺑﺮاى ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ می‌باشد. کفپوش عایق برق با عناوینی همچون فرش عایق برق، لاستیک عایق برق، عایق جلوی تابلو های برق، زیر پایی عایق برق، insulating mat و دیگر عناوین یاد می‌شود. علاوه بر کفپوش عایق برق میتوان از تجهیزاتی همچون چهار پایه عایق برق، چکمه عایق برق، دستکش عایق برق و قیچی عایق برق نیز بعنوان تجهیزات تکمیلی استفاده نمود.

پ.ن.1: در ﻣﻮرد ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪى اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ .a.c، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ .d.c، ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ٤- ٢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد. 

پ.ن.2: در اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻣﻘﺪﻣﺎت آزﻣﻮن .a.c اراﺋﻪ ﻣﻰ‌ﺷﻮد. ﺷﺮح ﻣﺤﺪودى ﺑﺮاى ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎى .d.c وﺟﻮد دارد. 

پ.ن.3: ﺑﺮاى ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ وﻟﺘﺎژ ﻣﺼﺮف ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ اﻟﻒ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

 

مدارک اﻟﺰامی استاندارد کفپوش های عایق برق

مدارک اﻟﺰاﻣﻰ زﻳﺮ ﺣﺎوى ﻣﻘﺮراﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺘﻦ اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ آنﻫﺎ ارﺟﺎع داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ آن ﻣﻘﺮرات ﺟﺰﺋﻰ از اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻰ اﻳﺮان ﻣﺤﺴﻮب می‌شود. درﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرﻛﻰ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﺸﺎر ارﺟﺎع داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﺻﻼﺣﻴﻪﻫﺎ و ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﻫﺎى ﺑﻌﺪى آن ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻰ اﻳﺮان ﻧﻴﺴﺖ. در ﻣﻮرد ﻣﺪارﻛﻰ ﻛﻪ ﺑﺪون ذﻛﺮ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ آنﻫﺎ ارﺟﺎع داده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻫﻤﻮاره آﺧﺮﻳﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ و اﺻﻼﺣﻴﻪﻫﺎى ﺑﻌﺪى آنﻫﺎ ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﺳﺖ.

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮاﺟﻊ زﻳﺮ ﺑﺮاى ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ: 

 

IEC 60060-1, High-voltage test trchniques – Part 1: General definitions and test

2-1

requirements

 

IEC 60060-2, High -voltage test trchniques – Part 2: Measuring systems

2-2

IEC 60068-1, environmental testing– Part 1: General and guidance

2-3

IEC 60212: 1971, Standard conditions for use on equipment

2-4

IEC 61318: Live working – Conformity assessment applicable to tools, devices and

2-5

equipment

 

IEC 61477, Live working – Minimum requirements for the utilization of tools,

2-6

devices and equipment

 

ISO 2592, Determination of flash and fire points – Cleveland open cup method

2-7

ISO 2977, Petroleum products and hydrocarbon solvents – Determination of point

2-8

and mixed aniline point

 

ISO 3104, Petroleum products – Transparent and opaque liquids - Determination of

2-9

kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity

 

ISO 5904:  1981,  Gymnastic equipment  – Landing mats  and surfaces  for floor

2-10

 

ارسال دیدگاه

    هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.