آدرس : تبریز - خیابان فردوسی - مجتمع آذربایجان - طبقه اول - شماره ۲۵ - کدپستی: 5133814935
تماس : 041-35552729
تماس : 041-35552750
فکس : 041-35553273
ایمیل : Btsg.co@gmail.com
شماره واتس آپ : +989149157450