اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﺗﻌﺎرﻳﻒ کفپوش عایق برق

اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﺗﻌﺎرﻳﻒ کفپوش عایق برق

 

اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﺗﻌﺎرﻳﻒ

در اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﺗﻌﺎرﻳﻒ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻰ اﻳﺮان ﺷﻤﺎره ٨٧٤٦ اﺻﻄﻼﺣﺎت و واژهﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺎرﻳﻒ زﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻜﺎر می‌روند.

 

ﺗﺨﻠﻴﻪ الکتریکی ﻣﺨﺮب

ﻋﺒﻮر یک ﻗﻮس اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺷﻜﺴﺖ ﻋﺎﻳﻘﻰ دى الکتریک می‌باشد.

پ.ن. 1: اﺻﻄﻼح ﺷﻜﺴﺖ ﺳﻄﺤﻰ زﻣﺎﻧﻰ اﺳﺘﻔﺎده می‌شود ﻛﻪ در یک دى الکتریک ﻣﺎﻳﻊ ﻳﺎ ﮔﺎزى، ﺗﺨﻠﻴﻪ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﻣﺨﺮب ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ. 

پ.ن. 2: اﺻﻄﻼح ﻧﺸﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق زﻣﺎﻧﻰ اﺳﺘﻔﺎده می‌شود ﻛﻪ دﺳﺖ ﻛﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﺰﺋﻰ روى ﺳﻄﺢ یک دى الکتریک ﺟﺎﻣﺪ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ یک واﺳﻂ ﻣﺎﻳﻊ ﻳﺎ ﮔﺎزى ﺗﺨﻠﻴﻪ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﻣﺨﺮب ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ. 

پ.ن. 3: اﺻﻄﻼح ﺳﻮراخ ﺷﺪن زﻣﺎﻧﻰ اﺳﺘﻔﺎده می‌شود ﻛﻪ در ﻃﻮل یک دى الکتریک ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪه ﺻﺪﻣﻪ داﺋﻤﻰ، ﺗﺨﻠﻴﻪ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﻣﺨﺮب ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ. 

 

اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ

ماده‌ای ﻣﺎﻛﺮو ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ اﺳﺎﺳﻰ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ یک ﺗﻨﺶ ﺿﻌﻴﻒ و آزاد ﺷﺪن آن ﺗﻨﺶ، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد و ﺷﻜﻞ اوﻟﻴﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ می‌گردد.

پ.ن 1: اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﻮن دﻣﺎى اﺗﺎق ﻛﺎرﺑﺮد دارد. 

پ.ن 2: اﻻﺳﺘﻮﻣﺮیک اﺻﻄﻼح ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ لاستیک، لاستیک ﺧﺎم (ﻻﺗﻜﺲ) و اﺟﺰاى اﻻﺳﺘﻮﻣﺮى ﻛﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻳﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ از ﻫﺮ دو ﺑﺎﺷﻨﺪ، می‌شود. ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺎده اﻻﺳﺘﻮﻣﺮى ترموپلاستیک (TPE) را ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ می‌شود.

 

ﻛﻔﭙﻮش ﻋﺎﻳﻖ الکتریکی

ﻛﻔﭙﻮش ﻋﺎﻳﻖ الکتریکی ﭘﻮﺷﺶ ﻳﺎ ورﻗﻪ‌اى ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف از ﺟﻨﺲ اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ است ﻛﻪ ﺑﺮاى ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺳﻄﺤﻰ ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن روى آن ﻣﻰاﻳﺴﺘﻨﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ‌ﺷﻮد (ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ).

پ.ن: اﻳﻦ ورﻗﻪ ﻳﺎ ﺑﻪ شکل‌های ﻣﻌﻴﻦ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت روﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﺟﺎزه ﺑﺮش آن ﻣﺎده را ﺑﻪ ﻗﺪر ﻧﻴﺎز ﺑﺮاى ﻛﺎرﺑﺮد ﺧﻮد ﻣﻰ دﻫﺪ. 

 

وﻟﺘﺎژ نامی (سیستم)

ﻣﻘﺪار وﻟﺘﺎژ ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاى ﻛﺪﮔﺬارى ﻳﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ یک سیستم اﺳﺖ. 

 

وﻟﺘﺎژ آزﻣﻮن ﺷﺎهد

وﻟﺘﺎژ ﻣﺸﺨﺺ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ یک وﺳﻴﻠﻪ ﻳﺎ ﻗﻄﻌﻪ آزﻣﻮن ﺑﺮاى ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻌﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺨﺺ، ﺑﺮاى اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﻋﺎﻳﻖ‌ﺑﻨﺪى از یک ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ. 

 

وﻟﺘﺎژ آزﻣﻮن ﺗﺤﻤﻞ

وﻟﺘﺎژ ﻻزم ﺑﺮاى یک ﻗﻄﻌﻪ آزﻣﻮن ﺑﺮاى ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺪون ﺗﺨﻠﻴﻪ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﻣﺨﺮب ﻳﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﺺ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ، در ﺻﻮرت اﻋﻤﺎل وﻟﺘﺎژ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ارسال دیدگاه

    هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.